Дорноговь ТАГ - Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайлан


Нэр

Утга

1

УТХО

татах