"Төрийн байгууллагуудын дотоод аудитын тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр нөлөө" гүйцэтгэлийн аудитын тайлан


"Төрийн байгууллагуудын дотоод аудитын тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр нөлөө" гүйцэтгэлийн аудитын тайлан

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1."Төрийн байгууллагуудын дотоод аудитын тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр нөлөө" гүйцэтгэлийн аудитын тайлан23татах