Нийслэлийн хүүхдийн сэргээн засах эрүүл үрс төвийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Нийслэлийн хүүхдийн сэргээн засах эрүүл үрс төвийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан ХАК-2022/17/НА-СА-ТШЗ23татах