Өвөрхангай аймгийн төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Өвөрхангай АЗЗА ТӨХК 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
2.Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
3.Өвөрхангай Музей 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
4.Өвөрхангай аймгийн Прокурор 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
5.Өвөрхангай Биеийн тамир спортын газар 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
6.Өвөрхангай БОЭТөв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
7.Өвөрхангай аймгийн БСУГ 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
8.Өвөрхангай Гэр бүл хүний хөгжлийн төв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
9.Өвөрхангай Зооноз өвчин судлал 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
10.Өвөрхангай Мал эмнэлгийн газар 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
11.Өвөрхангай Мэргэжлийн хяналтын газар 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
12.Өвөрхангай Нийгмийн даатгалын хэлтэс 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
13.Өвөрхангай Нисэх буудал 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит5татах
14.Өвөрхангай Онги таац ГСГЗахиргаа 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
15.Өвөрхангай Онги ус суваг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах