Баянхонгор сумын эрдэм сургуулийн 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит 75/а0560238/бна-2022/5/на-ста-тшз