Төсвийн шууд захирагч нарын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан


Төсвийн шууд захирагч нарын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Сэврэй сумын ИТХ1татах
2.Булган сумын ИТХ-татах
3.Ханбогд сумын ЗДТГ-татах
4.Даланзадгад сумын 25-р цэцэрлэг4татах
5.Аймгийн ЗДТГ4татах
6.Булган сумын ЭМТ-татах
7.Манлай сумын 15-р цэцэрлэг-татах
8.Манлай сумын ЗДТГ-татах
9.Манлай сумын ЭМТ-татах
10.Гашуун сухайт дахь Гаалийн газар-татах
11.Мэргэжлийн хяналтын газар-татах
12.Номгон сумын ЗДТГ-татах
13.Номгон сумын ИТХ5татах
14.Номгон сумын цэцэрлэг-татах
15.Номгон сумын ЭМТ-татах
16.Прокурорын газар3татах
17.Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс3татах
18.Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан-татах
19.Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан4татах
20.Говийн бага дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргааны 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан-татах
21.Сэврэй сумын ЗДТГ-татах
22.Ханбогд сумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан-татах
23.Ханбогд сумын Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан-татах
24.Сэврэй сумын - цэцэрлэгийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан1татах
25.Сэврэй сумын ЭМТ-татах
26.Даланзадгад сумын 8-р цэцэрлэг-татах
27.Даланзадгад сумын 11-р цэцэрлэг2татах
28.Ханбогд сумын 22-р цэцэрлэг2татах
29.Ханбогд сумын ИТХ2татах
30.Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүх-татах
31.Цогтцэций сумын 7-р цэцэрлэг5татах
32.Цогтцэций сумын 27-р цэцэрлэг2татах
33.Цогтцэций сумын ЗДТГ5татах
34.Цогтцэций сумын ИТХ-татах
35.Цогтцэций сумын ЭМТ-татах
36.Ахмадын холбоо-татах
37.Баяндалай сумын ЗДТГ-татах
38.Баяндалай сумын ИТХ5татах
39.Баяндалай сумын Цэцэрлэг-татах
40.Баяндалай сумын ЭМТ5татах
41.Гурвантэс сумын ИТХ-татах
42.Гурвантэс сумын ЭМТ5татах
43.Мандаловоо сумын ЗДТГ2татах
44.Мандаловоо сумын ИТХ-татах
45.Мандаловоо сумын цэцэрлэг-татах
46.Мандаловоо сумын ЭМТ-татах
47.Цагдаагийн газар-татах
48.Шүүх шинжилгээний алба-татах
49.Булган сумын Кокс заг ОНӨААТҮГ-татах
50.Радио телевизийн сүлжээний газар8татах
51.Цогтцэций сумын Тэгш дүүрэн ОНӨААТҮГ13татах
52.Улсын бүртгэлийн хэлтэс-татах
53.Ханбогд сумын Хот тохижилт ОНӨААТҮГ-татах
54.Гурвантэс сумын Хөгшөө ОНӨААТҮГ-татах
55.Баяновоо сумын ерөнхий боловсролын сургууль5татах
56.Хүрмэн сумын ерөнхий боловсролын сургууль6татах
57.Цогтцэций сумын Цог өрнөх ОНӨААТҮГ-татах
58.Сэврэй сумын Нийтлэг үйлчилгээний газар7татах
59.Баяндалай сумын ерөнхий боловсролын сургууль3татах
60.Булган сумын ерөнхий боловсролын сургууль2татах
61.Говь гурван сайхан байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа3татах
62.Мандаловоо сумын ерөнхий боловсролын сургууль3татах
63.Манлай сумын ерөнхий боловсролын сургууль2татах
64.Ноён сумын ерөнхий боловсролын сургууль3татах
65.Номгон сумын ерөнхий боловсролын сургууль5татах
66.Ханбогд сумын ерөнхий боловсролын сургууль5татах
67.Ханхонгор сумын ерөнхий боловсролын сургууль4татах
68.Цогтовоо сумын ерөнхий боловсролын сургууль5татах
69.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар4татах
70.Албан бус насан туршийн боловсролын төв4татах
71.Баяновоо сумын 19-р цэцэрлэг4татах
72.Баяновоо сумын ЗДТГ4татах
73.Баяновоо сумын ИТХ4татах
74.Баяновоо сумын ЭМТ4татах
75.Мал эмнэлгийн газар4татах
76.Санхүүгийн хяналт, аудитын алба4татах
77.Татварын хэлтэс4татах
78.Ханбогд сумын 21-р цэцэрлэг4татах
79.Ханбогд сумын 29-р цэцэрлэг4татах
80.Цогтовоо сумын 12-р цэцэрлэг-татах
81.Цогтовоо сумын ЗДТГ4татах
82.Цогтовоо сумын ИТХ4татах
83.Цогтовоо сумын ЭМТ4татах
84.Даланзадгад сумын 23-р цэцэрлэг5татах
85.Гадаадын иргэний харьяатын газар өмнөд бүс дэх газар14татах
86.Даланзадгад сумын ЗДТГ4татах
87.Даланзадгад сумын ИТХ4татах
88.Номын сан4татах
89.Орон нутгийн өмчийн газар4татах
90.Булган сумын ЗДТГ-татах
91.Онцгой байдлын газар15татах
92.Сум дундын ойн анги4татах
93.Ханбогд сум дахь сум дундын Прокурорын газар14татах
94.Ханхонгор сумын ЗДТГ4татах
95.Ханхонгор сумын ИТХ5татах
96.Ханхонгор сумын цэцэрлэг5татах
97.Ханхонгор сумын ЭМТ5татах
98.Хөгжимт жүжгийн театр4татах
99.Даланзадгад сумын 9-р цэцэрлэг-татах
100.Боловсрол, соёл, урлагийн газар3татах
101.Булган сумын 5-р цэцэрлэг-татах
102.Шивээ хүрэн дэх гаалийн газар2татах
103.Өмнөговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газар-татах
104.Гурвантэс сумын 28-р цэцэрлэг4татах
105.Гурвантэс сумын ЗДТГ4татах
106.Даланзадгад сумын 4-р цэцэрлэг3татах
107.Даланзадгад сумын 24-р цэцэрлэг4татах
108.Ноён сумын 16-р цэцэрлэг3татах
109.Хүрмэн сумын 18-р цэцэрлэг4татах
110.Хүрмэн сумын ЗДТГ4татах
111.Хүрмэн сумын ИТХ4татах
112.Хүрмэн сумын ЭМТ4татах