Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТАД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН


Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Аймгийн ИТХТ-ийн 2021 оны №64 дүгээр тогтоолоор “Нийтийн сонсгол зохион байгуулах тухай” төсвийн хяналтын сонсголыг Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх зардлын 2020 оны зарцуулалтад аудит хийлгэхээр ирүүлсний дагуу төлөвлөгөөт бус аудитыг гүйцэтгэв. Аудитын тайланг Аймгийн ЗДТГ-ын дэргэдэх Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, ИТХуралд хүргүүллээ. Аудитаар 1.3 сая төгрөгийн төлбөрийн акт, 138,1 сая төгрөгийн албан шаардлага, 2 зөвлөмжийг хүргүүлэн ажиллалаа.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТАД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН25татах