Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр 2019-2020 онд хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн нийцлийн аудитын тайлан.


Төрийн аудитын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Дарга, Тэргүүлэх Аудиторын баталсан ӨВА-2021/15/-14-ШТА-ГА төлөвлөгөөг үндэслэн аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр 2019-2020 онд хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд аудитыг хийж гүйцэтгэв.
Аудитаар 577.5 сая төгрөгийн үр өгөөж тооцож, 8 зөвлөмж, 594.3 сая төгрөгийн албан шаардлагыг аймгийн ХХҮГ-т хүргүүллээ.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.ХЭДС-ийн 2019-2020 онд хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн27татах