ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧДИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН


Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3, 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэхь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасны дагуу 100 Төсвийн шууд захирагчдын 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийж дүгнэлт гарган, аудитын тайлан дүгнэлтийг Төсвийн захирагчдад гардуулан, аудитаар илэрсэн алдаа зөрчил болон цаашид анхаарах асуудлуудын талаар танилцууллаа. Үүнээс 88 байгууллагад зөрчилгүй, 1 байгууллагад санал дүгнэлт гаргахаас татгалзсан, 11 байгууллагад хзягаарлалттай санал дүгнэлт хүргүүлсэн байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Орхон аймгийн Хот тохижуулах газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан23татах
2.Орхон аймаг дахь ХАА-н МСҮТ-ийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан17татах
3.Орхон аймгийн МСҮТ-ийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан21татах
4.Эрдэнэт сангийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан16татах
5.Орхон аймгийн Халамжийн сангийн /Улсын төсөв/ 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан14татах
6.Орхон аймгийн 8-р цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан16татах
7.Орхон аймгийн 8-р сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан19татах
8.Орхон аймгийн "Нийцэл" ӨЭМТ-ийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан19татах
9.Орхон аймгийн "Мэндцэцэн" ӨЭМТ-ийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан20татах
10."Эрдэнэт ШУТП" ОНӨААН-ийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан15татах
11.Орхон аймаг дахь БОЭТ-ийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан27татах
12.Орхон аймгийн ЗДТГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан36татах
13.Орхон аймгийн Нийтлэг үйлчилгээний албаны 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан22татах
14.Орхон аймгийн Номын төвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан18татах
15.Орхон АЗЗА ТӨХК-ийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан28татах
16.Орхон аймгийн Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан22татах
17.Орхон аймгийн Сэлэнгэ голын сав газрын захиргааны 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан25татах
18.Орхон аймгийн "Үйлс бадрах" ӨЭМТ-ийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан19татах
19.Орхон аймгийн Засаг даргын хуваарилагдаагүй бусад зардлын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан15татах
20.Орхон аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Эрүүл мэндийн газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан26татах
21.Орхон аймгийн 1-р сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан23татах
22.Орхон аймгийн 1-р цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан18татах
23.Орхон аймгийн 7-р сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан23татах
24.Орхон аймгийн 11-р цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан22татах
25.Орхон аймгийн 16-р цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан23татах
26.Орхон аймгийн 21-р цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан21татах
27.Орхон аймгийн БСУГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан22татах
28.Орхон аймгийн ГБХЗХГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан24татах
29.Орхон аймгийн Дэгдээхэй цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан21татах
30.Орхон аймгийн "Их шүтээн цогцолбор" ОНӨААН-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан23татах
31.Орхон аймгийн Сум дундын ойн ангийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан20татах
32.Орхон аймгийн Шүүхийн тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан21татах
33.Орхон аймгийн 4-р цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан28татах
34."Анхны - Оч" ӨЭМТ-ийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан23татах
35.Орхон аймгийн Авто тээврийн төвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан20татах
36.Орхон аймгийн Баян-Өндөр соёлын төвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан19татах
37.Орхон аймгийн Жаргалант сумын ЗДТГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан31татах
38.Орхон аймгийн Жаргалант сумын ИТХ-ын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан24татах
39."Мөнхийн гэгээ" ӨЭМТ-ийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан28татах
40.Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан21татах
41.Орхон аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан21татах
42.Орхон аймгийн Соёл, спортын хэмнэл төвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан21татах
43.Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан20татах
44.Орхон аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан22татах
45.Орхон аймгийн 20-р сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан19татах
46.Орхон аймгийн Унага цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан16татах
47.Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-н 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан19татах
48.Орхон аймгийн Ирээдүйн-Одод сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан15татах
49.Орхон аймгийн 15-р цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан20татах
50.Орхон аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан18татах
51.Орхон аймгийн Биеийн тамир, спортын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан21татах
52.Орхон аймгийн Одод цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан21татах
53.Орхон аймгийн Оюу цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан15татах
54.Орхон аймгийн Прокурорын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан25татах
55.Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан18татах
56.Орхон аймгийн Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан24татах
57.Орхон аймгийн Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн албаны 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан17татах
58.Орхон аймгийн Шүүхийн шинжилгээний албаны 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан20татах
59.Орхон аймгийн ИТХ-ын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан13татах
60.Орхон аймгийн 20-р цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан19татах
61.Орхон аймгийн Баянцагаан соёлын төвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан9татах
62.Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ИТХ-н 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан18татах
63.Орхон аймаг дахь Цагдаагийн газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан21татах
64.Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан18татах
65.Орхон аймгийн Хотын захирагчийн албаны 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан13татах
66.Орхон аймгийн "Эрдэнэт-Ус" ДТС ОНӨХК-ийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, тодруулгад хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан26татах
67.Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан19татах
68.Орхон аймгийн Ирээдүйн-Одод сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан15татах