Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, судалгааны институт ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, судалгааны институт ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан НТАГ-2021/29/СТА-ОНӨААТҮГ16татах