Улаанбаатар хотын шуухай удирдлага зохицуулалтын төвийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Улаанбаатар хотын шуухай удирдлага зохицуулалтын төвийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан НТАГ-2021/47/СТА-ОНӨААН18татах