Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих дэд сангийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих дэд сангийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан НТАГ-2021/58/СТА-ТШЗ-татах