Үр дүнд: 6440
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Төрийн байгууллагын дотоод аудитын тогтолцоо чиг үүргийн хэрэгжилтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2022
2.ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХЯНАХ ӨНӨӨГИЙН ТОГТОЛЦОО, ТӨСВӨӨС ЗАРЦУУЛСАН ХӨРӨНГИЙН ҮР ДҮНАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2022
3.ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХЯНАХ ӨНӨӨГИЙН ТОГТОЛЦОО ТӨСВӨӨС ЗАРЦУУЛСАН ХӨРӨНГИЙН ҮР ДҮНАудитын тайланБаянхонгор аймаг2021
4.ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДОТООД АУДИТЫН ТОГТОЛЦОО, ЧИГ ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТАудитын тайланБаянхонгор аймаг2022
5.“Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр дүн”-д хийсэн аудитын тайланАудитын тайланДорнод аймаг2022
6.“Төрийн байгууллагуудын дотоод аудитын тогтолцоо, чиг үүргийн хэрэгжилт" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорнод аймаг2022
7."Баян-Өндөр, Жаргалант сумын сум хөгжүүлэх сангийн 2019-2020 оны зээлийн олголт үр дүн" гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2022
8.“Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөө”-нд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланДорнод аймаг2022
9.Орхон сумын сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2022
10.Баяннуур сумын сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
11.Хангал сумын Хялганат тосгоны сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
12.Хялганат тосгоны төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланАудитын тайланБулган аймаг2021
13.Баяннуур сумын ЭМТ-ийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
14.Рашаант сумын төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланАудитын тайланБулган аймаг2021
15.ШИНЭ ХӨДӨӨ ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНАудитын тайланБулган аймаг2021
16.БУЛГАН АЙМГИЙН МСҮТ-ҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ХУУЛЬ ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТ ҮР ДҮН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГИЙН ТӨСӨЛАудитын тайланБулган аймаг2021
17.Хутаг-Өндөр сумын сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
18.БУЛГАН СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланБулган аймаг2021
19.УЛС, ОРОН НУТГИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮНАудитын тайланБулган аймаг2021
20.Булган сумын гуравдугаар сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
21.Тэшиг сумын сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
22.Хангал сумын сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
23.БУЛГАН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланБулган аймаг2021
24.Булган сумын нэгдүгээр сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
25.Бугат сумын сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
26.Булган сумын Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
27.Орхон сумын төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланАудитын тайланБулган аймаг2021
28.Баяннуур сумын төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланАудитын тайланБулган аймаг2021
29.МУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн зардлын гүйцэтгэлАудитын тайланБулган аймаг2021
30.Шинэжинст сумын тохижилт үйлчилгээний албаны 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБаянхонгор аймаг2021
31."ЦДҮС" ТӨХК-ийн Төвийн бүсийн салбарын 2019, 2020 оны, үйл ажиллагаа, үр дүнАудитын тайланДархан-Уул аймаг2021
32.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТАД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2021
33.Дархан хот байгуулалт, барилга захиалагчийн газар” ОНӨААТҮГ-ын 2019, 2020 оны үйл ажиллагаа, үр дүнАудитын тайланДархан-Уул аймаг2021
34.Авто замын сангийн 2019, 2020 оны орлого бүрдүүлэлт, зарцуулалтын үр дүн, үр ашигАудитын тайланДархан-Уул аймаг2021
35.Мөрөн Нисэх буудлын 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2021
36.Мөрөн сумын Хүүхдийн 15 дугаар цэцэрлэг 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2021
37.Мөрөн сумын хүүхдийн 14 дүгээр цэцэрлэг 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2021
38.Титэм ерөнхий боловсролын сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2021
39.Рашаант сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2021
40.Алаг-Эрдэнэ сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2021
41.Мөрөн сумын Хүүхдийн 12 дугаар цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2021
42.Мөрөн сумын Хүүхдийн 11 дүгээр цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2021
43.Хөвсгөлийн Улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2021
44.Хатгал цахир ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2021
45.Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2021
46.Хөвсгөл Ус суваг ХХК-ийн 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2021
47.Хөвсгөлийн Улаан тайгын улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2021
48.Хөвсгөл аймгийн ТЕЗ-ийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2021
49.Алаг-Эрдэнэ сумын ТТЗ-ын 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2021
50.Эрдэнэбулган сумын ТТЗ-ийн 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2021
Үр дүнд: 6440