Үр дүнд: 5834
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Орон нутгийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2021
2.Төсөвт байгууллагуудын 2019-2020 оны халаалтын зардлын төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланБаянхонгор аймаг2021
3.Орон нутгийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигАудитын тайланУвс аймаг2021
4.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2020 оны хөрөнгийн зарцуулалтАудитын тайланУвс аймаг2021
5.Дорноговь ТАГ - "Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагааны үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2021
6.Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн 2018-2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнАудитын тайланУвс аймаг2021
7.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийг зохион байгуулахтай холбоотой улсын төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланБаянхонгор аймаг2021
8.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны сонгуулийг зохион байгуулахтай холбогдуулан улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн Увс аймгийн сонгуулийн хорооны зардлын төлөвлөлт, зарцуулалтАудитын тайланУвс аймаг2021
9.Дорноговь ТАГ - "Төсөвт байгууллагуудын халаалтын зардлын төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2021
10.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2020 оны хөрөнгийн зарцуулалтад хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланБаянхонгор аймаг2021
11.Төв аймгийн Засаг дарга, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд аисйэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланТөв аймаг2021
12.Улсын төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигАудитын тайланТөв аймаг2021
13.Орон нутгийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт үр дүн, үр ашигАудитын тайланТөв аймаг2021
14.Орон нутгийн Хурлын ээлжит сонгуулийн жилийн 6 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнөх жилийн 1 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд тухайн нам, иргэн, хуулийн этгээдээс өгсөн хандивыг хянаж, баталгаажуулахАудитын тайланТөв аймаг2020
15.Төв аймгийн 2020 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2021
16."Даланзадгад сумын 2017-2020 онуудын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, зарцуулалт түүний үр дүн"-д хийсэн аудитын тайланАудитын тайланӨмнөговь аймаг2021
17.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ САНГААС ОЛГОСОН ХӨТӨЛБӨР, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ - 2021 ОНАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2021
18.УЛСЫН ТӨСВИЙН 2020 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР АШИГТ ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланБаянхонгор аймаг2021
19.Бугат сумын 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланАудитын тайланБулган аймаг2021
20.Тэшиг сумын 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
21.УЛСЫН ТӨСВИЙН 2020 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР АШИГАудитын тайланБулган аймаг2021
22.Сэлэнгэ сумын ЗДТГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2021
23.Сайхан сумын 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
24.Бугат сумын ЗДТГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
25.Хутаг-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2021
26.Сайхан сумын ЗДТГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2021
27.Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
28.Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын ТТЗ-ийн 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
29.Сүхбаатар аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
30.Сүхбаатар аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
31.Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
32.Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Сум дундын эмнэлгийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
33.Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
34.Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
35.Сүхбаатар аймгийн Талын зам ТӨХК-ийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, тодруулгад хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
36.Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Засаг даргын тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
37.Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
38.Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын хүүхдийн хоёрдугаар цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
39.Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
40.Сүхбаатар сумын Засаг даргын тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
41.Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сумын Хүүхдийн цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
42.Сүхбаатар сумын Хүүхдийн цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
43.Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
44.Сүхбаатар аймгийн Хайлааст голомт ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайлан, тодруулгад хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
45.Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын ТТЗ-ийн 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
46.Эрдэнэцагаан сумын Засаг даргын тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
47.Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
48.Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
49.Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
50.Сүхбаатар аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2021
Үр дүнд: 5834