Үр дүнд: 2963
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР ХУРААМЖИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ҮР ДҮНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХовд аймаг2021
2.УЛСЫН ТӨСВИЙН 2019 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР АШИГАудитын тайланБулган аймаг2021
3.Нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын санхүүжилт, түүний гүйцэтгэлд аудит хийж дүгнэлт гарган олон нийтэд мэдээлэхАудитын тайланУвс аймаг2021
4.ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ, СУМДЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦСОН НАМЫН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАНАудитын тайланӨмнөговь аймаг2021
5.СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАНАудитын тайланӨмнөговь аймаг2021
6.УЛСЫН ТӨСВӨӨС ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛТЭЙ КОНЦЕССЫН “БАРИХ-ШИЛЖҮҮЛЭХ” ТӨРЛӨӨР ХЭРЭГЖСЭН "ТОСОНЦЭНГЭЛИЙН 4 ЗАМЫН УУЛЗВАРНӨМРӨГ-СОНГИНО ЧИГЛЭЛИЙН 167 КМ АВТО ЗАМ БАРИХ” ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТАудитын тайлан-2021
7.ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАНАудитын тайланӨмнөговь аймаг2021
8.Дорноговь ТАГ - "Төрийн албаны салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаа" сэдэвт нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2021
9.УЛСЫН ТӨСВӨӨС ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛТЭЙ КОНЦЕССЫН “БАРИХ-ШИЛЖҮҮЛЭХ” ТӨРЛӨӨР ХЭРЭГЖСЭН “БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ӨЛЗИЙТ СУМАНД 100 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ӨРГӨТГӨЛ БАРИХ ТӨСӨЛ”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТАудитын тайлан-2021
10.УЛСЫН ТӨСВӨӨС ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛТЭЙ КОНЦЕССЫН “БАРИХ-ШИЛЖҮҮЛЭХ” ТӨРЛӨӨР ХЭРЭГЖСЭН "ТОСОНЦЭНГЭЛИЙН 4 ЗАМЫН УУЛЗВАРНӨМРӨГ-СОНГИНО ЧИГЛЭЛИЙН 167 КМ АВТО ЗАМ БАРИХ” ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТАудитын тайлан-2021
11.Дорноговь ТАГ - Нам, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын санхүүжилт, түүний зарцуулалт, гүйцэтгэлд дүгнэлт гаргах, нийтэд мэдээлэх нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2020
12.Дорноговь ТАГ - Аймаг, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгууль зохион байгуулахтай холбогдсон улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн зардлын төлөвлөлт, зарцуулалт, гүйцэтгэл сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2020
13.УЛСЫН ТӨСВӨӨС ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛТЭЙ КОНЦЕССЫН “БАРИХШИЛЖҮҮЛЭХ” ТӨРЛӨӨР ХЭРЭГЖСЭН “АГЛАГ БҮТЭЭЛИЙН ХИЙД ХҮРТЭЛХ 6.2 КМ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМ ТӨСӨЛ”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТАудитын тайлан-2020
14."ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ"-Д ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланДундговь аймаг2020
15.“ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТЫН ОЛГОЛТ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланДундговь аймаг2020
16.УЛСЫН ТӨСВИЙН 2019 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ ҮР ДҮН, ҮР АШИГ”-Т ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланДундговь аймаг2020
17.Дорноговь ТАГ - Дорноговь аймгийн 2021 оны төсвийн төсөлд өгсөн дүгнэлтАудитын тайланДорноговь аймаг2020
18.ОНХС, Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт үр дүнАудитын тайланДорнод аймаг2020
19.Эмийн эргэлтийн сангийн 2017-2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнАудитын тайланУвс аймаг2020
20.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны хөрөнгийн зарцуулалтАудитын тайланУвс аймаг2020
21.Орон нутгийн сонгууль зохион байгуулахтай холбогдон улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн зардлын гүйцэтгэлАудитын тайланУвс аймаг2020
22.Дорноговь ТАГ - Орон нутагт тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа дүрэм журмын хэрэгжилт, үр дүн сэдэвт нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2020
23.Дорноговь ТАГ - Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2020
24.Дорноговь ТАГ - Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт сэдэвт нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2020
25.Дорноговь ТАГ - Мэргэжлийн боловсрол олгох үйл ажиллагааны үр дүн сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2020
26.Дорноговь ТАГ - Төрөөс бүх нийтийн Ерөнхий боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүн сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2020
27.Дорноговь ТАГ - Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны хөрөнгийн зарцуулалт сэдэвт нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2020
28.Дорноговь ТАГ - Сонгууль зохион байгуулахтай холбогдсон улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн зардлын төлөвлөлт, зарцуулалт, гүйцэтгэл сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2020
29.Дорноговь ТАГ - Орон нутгийн төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2020
30.Дорноговь ТАГ - МСҮТ, ЕБС-ийн дотуур байр, цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлын зарцуулалт, үр дүн сэдэвт нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2020
31.“АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДОН УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖҮҮЛСЭН ЗАРДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ”-Д ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2020
32.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны хөрөнгийн зарцуулалтАудитын тайланХэнтий аймаг2020
33.ОНХС-ийн 2019 оны зарцуулалтад хийсэн Нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДорнод аймаг2020
34.ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2019 ОНЫ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТАудитын тайланӨмнөговь аймаг2020
35.Дорноговь ТАГ - Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДорноговь аймаг2020
36.Сонгууль зохион байгуулахтай холбогдсон улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн зардлын төлөвлөлт, зарцуулалт, гүйцэтгэлАудитын тайланУвс аймаг2020
37.Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх үйл ажиллагааны үр дүнАудитын тайланУвс аймаг2020
38.Малчин сумын төсөвт байгууллагуудын 2017, 2018, 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнАудитын тайланУвс аймаг2020
39.Увс аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланУвс аймаг2020
40.Түргэн сумын төсөвт байгууллагуудын 2017, 2018, 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнАудитын тайланУвс аймаг2020
41.Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүн-2Аудитын тайланУвс аймаг2020
42.Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүн-1Аудитын тайланУвс аймаг2020
43.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтАудитын тайланУвс аймаг2020
44.Орон нутгийн 2019 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланУвс аймаг2020
45.Гадаадаас ажиллах хүч авч ажиллуулахтай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилт сэдэвт нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДорнод аймаг2020
46.ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРАудитын тайланХэнтий аймаг2020
47.ТӨРӨӨС БҮХ НИЙТИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БУЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮНАудитын тайланӨмнөговь аймаг2020
48.“ТЭШИГ УС” ОНӨААТҮГ-ЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНАудитын тайланБулган аймаг2020
49.“БУЛГАН МЭЭЖ” ОНӨХХК –НИЙ 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНАудитын тайланБулган аймаг2020
50.“ИЛЧИТ ХУТАГ” ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН ТООЦООТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНАудитын тайланБулган аймаг2020
Үр дүнд: 2963