Үр дүнд: 5579
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Орон нутгийн Хурлын ээлжит сонгуулийн жилийн 6 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнөх жилийн 1 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд тухайн нам, иргэн, хуулийн этгээдээс өгсөн хандивыг хянаж, баталгаажуулахАудитын тайланТөв аймаг2020
2.ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН 2020 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛАудитын тайланДархан-Уул аймаг2021
3.Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Улсын төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т хийсэн аудитын тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2021
4.Булган аймгийн Онцгой байдлын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
5.Хишиг-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
6.Тэшиг-Ус ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2021
7.Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
8.Аймгийн нөөцийн газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
9.Хутаг-Өндөр суман дахь Сум дундын ойн ангийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
10.УЛСЫН ТӨСВИЙН 2020 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР АШИГАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2021
11.Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
12.Шүүхийн тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
13.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
14.Булган сумын Тохижилт үйлчилгээний ангийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
15.Булган аймгийн Шинэ хөдөө хөгжил ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
16.Булган аймаг дахь Цагдаагийн газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
17.Дашинчилэн сумын Засаг даргын тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
18.Мэргэжлийн хяналтын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
19.Биеийн тамир спортын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
20.Булган аймгийн Хөгжимт жүжгийн театрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
21.Хялганат тосгон дахь Сум дундын ойн ангийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
22.Могод сумын Засаг даргын тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
23.Булган сумын “Цоожэд” ӨЭМТ-ийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
24.Булган сумын Засаг даргын тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
25.Орхон сумын Засаг даргын тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
26.Булган аймаг Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2020 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2021
27.Бүрэгхангай сумын ЗДТг-ын 2020 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2021
28.Булган аймгийн Статистикийн хэлтсийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
29.Баяннуур сумын Засаг даргын тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
30.Булган аймгийн Прокурорын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
31.Булган сум дахь сум дундын ойн ангийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
32.Булган аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
33.Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2021
34.Өвөрхангай аймгийн Тарагт сумын төсвийн байгууллагуудын 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2021
35.Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумын төсвийн байгууллагуудын 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2021
36.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 2019-2020 онд хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн"-д хийсэн нийцлийн аудитын тайлан.Аудитын тайланӨвөрхангай аймаг2021
37.Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын төсвийн байгууллагуудын 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2021
38.Өвөрхангай аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2021
39.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Улсын төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг-т хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан.Аудитын тайланӨвөрхангай аймаг2021
40.Өвөрхангай аймгийн Хайрхандулаан сумын төсвийн байгууллагуудын 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2021
41.Гурванбулаг сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2021
42.Могод сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2021
43.Төв аймгийн Лүн сумын ИТХ-ийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланТөв аймаг2021
44.Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланТөв аймаг2021
45.Төв аймгийн Лүн сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланТөв аймаг2021
46.Төв аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланТөв аймаг2021
47.Алтанбулаг сумын Засаг даргын тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2021
48.Төв аймгийн Зуунмод сумын Соёлын төвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланТөв аймаг2021
49.Төв аймгийн Баянхангай сумын ЗДТГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланТөв аймаг2021
50.Төв аймгийн Баянхангай сумын ИТХ-ийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланТөв аймаг2021
Үр дүнд: 5579