Үр дүнд: 8488
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1."Орхон аймагт хэрэгжүүлж буй дэд хөтөлбөр, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн" гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2022
2.Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүдтэй нийцсэн эсэх, чанар, үр дүн, үр нөлөө /2016-2021он/Аудитын тайланОрхон аймаг2022
3.Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2022
4.Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Орон нутгийн 2023 оны төсвийн төсөлд өгсөн аудитын дүгнэлтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2022
5.Булган сумын Насан туршийн боловсролын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланХовд аймаг2022
6.Булган сумын цэцэрлэгийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланХовд аймаг2022
7.Мөнххайрхан сумын сургуулийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланХовд аймаг2022
8.Эрдэнэбүрэн сумын сургуулийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланХовд аймаг2022
9.Булган сумын 1-р сургуулийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланХовд аймаг2022
10.“ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ, ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР АШИГ” /2019-2021 ОН/Аудитын тайланГовь-Алтай аймаг2022
11.Говь-Алтай аймаг-Орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2022
12.Говь-Алтай аймаг-Улсын төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2022
13.Мөнххайрхан сумын Цэцэрлэгийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланХовд аймаг2022
14.Говь-Алтай. Төсөвт байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн газар, барилга, автотээврийн хэрэгслийн ашиглалт, үр дүнАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2022
15.Эрдэнэбүрэн сумын Цэцэрлэгийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланХовд аймаг2022
16.Мөст сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланХовд аймаг2022
17.Орон нутгийн 2023 оны төсвийн төсөлд төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, төсвийн зарлагыг бууруулах, төсвийн санхүүжилтийн үр ашгийг дээшлүүлэх талаар дүгнэлт гаргахАудитын тайланХовд аймаг2022
18.Ховд аймгийн орон нутгийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2022
19.Улсын төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2022
20.Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2022
21.ОНХС-гийн бүрдүүлэлт зарцуулалт, үр нөлөө, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2022
22.Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашигАудитын тайланХовд аймаг2022
23.Архангай ТАГ- ОНХС хураангуй тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2022
24.Архангай ТАГ- Халамжийн сангаас хүнс тэжээлийн дэмжлэг туслалцаа олгсон үйлчилгээний хэрэгжилт хураангуй тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2022
25.Архангай ТАГ- Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын байр нэмэгдүүлсэн байдал хураангуй тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2022
26.Архангай ТАГ-ОНААТҮГ-Ундарга ХХК хураангуй тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2022
27.НИЙСЛЭЛИЙН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭД ХҮНС, ХАНГАМЖИЙН МАТЕРИАЛ НИЙЛҮҮЛДЭГ ОНӨААТҮГ-УУДЫН ШИЛЭН ДАНС, ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА-Д ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланНийслэл2022
28.“Нийслэлийн 2023 оны төсвийн төсөлд төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, төсвийн зарлагыг бууруулах, төсвийн санхүүжилтийн үр ашгийг дээшлүүлэх талаар дүгнэлт гаргах”-д хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2022
29.ОРОН НУТГИЙН ХУРЛЫН НӨХӨН БОЛОН ДАХИН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦСОН НАМ, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАНГ ХЯНАСАН САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланНийслэл2022
30.ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ, ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР АШИГ-Т ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланНийслэл2022
31.ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОЖ БУЙ БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧ, НАМ, ЭВСЛИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТАудитын тайланНийслэл2022
32.Архангай- Нөхөн сонгуулийн зардлын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2022
33.Орон нутгийн Хурлын 2022 оны нөхөн болон дахин сонгуулийг зохион байгуулахад Нийслэлийн Сонгуулийн хорооны зарцуулсан зардлын нэгдсэн төлөвлөлт, зарцуулалт, гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2022
34.Архангай-Халамжийн сангаас хүнс тэжээлийн дэмжлэг туслалцаа олгосон үйлчилгээний хэрэгжилтАудитын тайланАрхангай аймаг2022
35.Архангай-Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнАудитын тайланАрхангай аймаг2022
36.Архангай-Орон нутгийн хөгжлийн сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр нөлөө, үр дүнАудитын тайланАрхангай аймаг2022
37.Архангай-Орон нутгийн 2023 оны төсвийн төсөлд өгсөн дүгнэлтАудитын тайланАрхангай аймаг2022
38.Архангай- Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг-2Аудитын тайланАрхангай аймаг2022
39.Архангай-Орон нутгийн хөгжлийн сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр нөлөө, үр дүн-визуал тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2022
40."Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн" гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2022
41.Архангай- Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг-1Аудитын тайланАрхангай аймаг2022
42.Архангай-Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилтАудитын тайланАрхангай аймаг2022
43."Орон нутгийн хөгжлийн сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр нөлөө, үр дүн" гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2022
44.Архангай- Орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнАудитын тайланАрхангай аймаг2022
45.Архангай- Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн-визуал тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2022
46.Орон нутгийн Хурлын нөхөн болон дахин сонгууль зохион байгуулах зардлын төлөвлөлт, зарцуулалт, гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланУвс аймаг2022
47.Улсын төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнАудитын тайланУвс аймаг2022
48.Орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнАудитын тайланУвс аймаг2022
49.Орон нутгийн 2021 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлАудитын тайланУвс аймаг2022
50.Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашигАудитын тайланУвс аймаг2022
Үр дүнд: 8488