Үр дүнд: 8417
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Завхан аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланЗавхан аймаг2022
2.УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2021 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланНийслэл2022
3.ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР НӨЛӨӨ, ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланНийслэл2022
4.НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН 2021 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланНийслэл2022
5.ТӨРӨӨС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ, АЖЛЫН БАЙРЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланНийслэл2022
6.ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН 2021 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланНийслэл2022
7.ОРОН НУТГИЙН ХУРЛЫН НӨХӨН БОЛОН ДАХИН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НАМ, ЭВСЭЛ, НЭР ДЭВШИГЧИЙН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАНГ ХЯНАЖ, НИЙТЭД МЭДЭЭЛЭХАудитын тайланДорнод аймаг2022
8.ТӨРӨӨС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ, АЖЛЫН БАЙРЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНАудитын тайланХовд аймаг2022
9.Орон нутгийн хурлын нөхөн болон дахин сонгуульд оролцох нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайланг хянах, нийтэд мэдээлэхАудитын тайланБаянхонгор аймаг2022
10.Дорноговь ТАГ - "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр нөлөө, үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2022
11."Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг" гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2022
12.Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашигАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2022
13.УЛСЫН ТӨСВИЙН 2021 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2022
14.“ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР НӨЛӨӨ, ҮР ДҮН”Аудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2022
15.“Орон нутгийн хурлын нөхөн сонгуульд оролцох нам эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайланг нийтэд мэдээллэх нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2022
16.“ТӨРӨӨС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ, АЖЛЫН БАЙРЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”Аудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2022
17.ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2021 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2022
18.БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2022
19.Дорноговь ТАГ – “Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2022
20.Дорноговь ТАГ – “Газрын тухай хуулийн хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2022
21.Дорноговь ТАГ – “Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2022
22.Дорноговь ТАГ – “Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2022
23."Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн" гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2022
24."Орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн" гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2022
25.Дорноговь ТАГ – “Орон нутгийн хурлын нөхөн сонгуульд оролцох нам, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайланг хянаж, нийтэд мэдээлэх” сэдэвт нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2022
26.Сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны нөхөн сонгуульд нэр дэвшигчдийн сонгуулийн зардлын тайланАудитын тайланӨмнөговь аймаг2022
27.Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүнАудитын тайланДорнод аймаг2022
28.Орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-нд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланДорнод аймаг2022
29.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2021 оны бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр дүн, үр нөлөөд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорнод аймаг2022
30.Улсын төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-нд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланДорнод аймаг2022
31.Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүнАудитын тайланБаянхонгор аймаг2022
32.Улсын төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнАудитын тайланБаянхонгор аймаг2022
33.Орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнАудитын тайланБаянхонгор аймаг2022
34.ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ, ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР АШИГ-1Аудитын тайланЗавхан аймаг2022
35.ОНХС-ын бүрдүүлэлт, царцуулалт, үр дүн, үр нөлөө гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2022
36.Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт үр дүн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2022
37.Улсын төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2022
38.Орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2022
39.ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ, ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР АШИГ-3Аудитын тайланЗавхан аймаг2022
40.“Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2022
41.Орон нутгийн Хурлын нөхөн сонгууль зохион байгуулах зардлын төлөвлөлт, зарцуулалт, гүйцэтгэлАудитын тайланӨмнөговь аймаг2022
42.Орон нутгийн хөгжлийн сан, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн зарим төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнАудитын тайланЗавхан аймаг2022
43.Цэнгэл сумын Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2022
44.Сагсай сумын ЕБ-ын 2 дугаар сургуулийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2022
45.Өлгий сумын Хотгор багийн Эрүүл мэндийн төвийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2022
46.Цагааннуур тосгоны Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 2021 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2022
47.Сагсай сумын Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2022
48.Ногооннуур сумын Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2022
49.Сагсай сумын Засаг даргын тамгын газрын 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2022
50.Алтанцөгц сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2022
Үр дүнд: 8417